Nové komentáře

13. 8. 2018 15:09:06

Re: Re: Petr Lešek: Praze chybí v horku voda a zeleň.

Strom nevyroste za dva roky. Zeleň byla devastována v Praze 40 let, pak se s ní nedělo nic dalších deste patnáct let a nové parky a zeleň v Praze je stará tak deset max. 15 let. O městkou zeleň je třeba se starat a měli by to dělat ti, co tomu rozumí. A to architekti nejsou ani náhodou. Dám vám tři konkrétní příklady. Před cca 15 lety Ing. arch. Dandová přišla s návrhem rekonstrukce Karlova náměstí. Začala vykládat, že se z něj musí stát "bulvár" a kus jejího návrhu se začal realizovat (je to ona plocha mezi Novoměstskou radnicí a pokračováním Žitné přes Karlovo náměstí. A první, co tady proběhlo, bylo mohutné kácení, na magistrátu mi ona "žena", která jinak šikanovala každého stavebníka kvůli likvidaci jednoho ovocného stromu u rodinného domku (nadsázka) tvrdila, že stromy byly uvnitř shnilé a hrozily pádem. Čerstvě "zřízené" pařezy byly zdravé a na letech se dalo snadno spočítat stáří stromu. Druhý příklad budiž před časem proběhnuvší architektonická soutěž na urbanistické řešení náměstí Míru. Vítězný návrh předpokládal likvidaci veškeré zeleně a kompletní vydláždění náměstí s tím, že stromy byly umístěny v pravidelném rastru do oněch litinou zakrytých jam. No a třetí příklad - úpravy náměstí Jiřího z Poděbrad a v zásadě stejný přístup. Jinak, co se týká té soutěže pro náměstí Míru, jistě byla podle všech pravidel ČKA.....

2. 8. 2018 19:04:34

Hledá se úředník - génius

Vyprojektovala jsem dům. No dům…vlastně malý dům, skoro „psí boudu“. Teď se dozvídám, že MMR ČR hledá úředníka - génia, který posoudí, zda je moje „psí bouda“ v souladu: - s celostátní Politikou územního rozvoje, - s krajskými Zásadami územního rozvoje, - s územním plánem města, jehož výroková (a tudíž 100% závazná) část je badatelská činnost minimálně na 4 hodiny. Zvedlo mi to sebevědomí. To je ale jenom začátek. Pak teprve se pustí do kritické analýzy, zda moje dílo naplňuje proklamace cílů a úkolů územního plánování zakuklených v §18 a 19 stavebního zákona, m.j. zda moje „psí bouda“: - naplňuje vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, - zda uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožovala podmínky života generací budoucích, - zda vytváří podmínky pro zajištění civilní obrany, - zda nenarušuje celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, - zda vytváří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a jestli to dělá přírodě blízkým způsobem… No, snažila jsem se…snad bude úředník – génius shovívavý. Tady ale jeho role bohem seslaného génia (a absolutistická moc) nekončí. Podle stejných §§ 18 a 19 totiž stanoví : - jak on „cítí“ stávající charakter a hodnoty území, - a na závěr mi nadiktuje „svoje“ urb. architektonické a estetické požadavky, m.j. na uspořádání a řešení staveb! Na zákon, ne vyhláška, ne podrobná územně plánovací dokumentace, ne architektonická soutěž, ne autorizovaný architekt, ale úředník – génius díky MMR ČR stanovuje ad hoc podmínky, on má právo veta, on de facto vytváří architekturu této země. Ministerstvo má už jen jeden problém, do čí rukou vloží budoucnost české architektonické tvorby : zda dá důvěru úředníkům stavebního úřadu, anebo úřadu územního plánování. Ve skutečnosti je to úplně jedno. Úředník Existují-li absurdní pravidla, absurdní zákon, je fuk, kdo je naplňuje. Jediné rychlé řešení je nedělat to vůbec. ČKA říká kulantně totéž…

© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.