Nové komentáře

29. 11. 2016 16:11:01

Re: Kulatý stůl ČKA na téma Metropolitního plánu:

Je symptomatické, že: a) závěry kulatého stolu se zabývají jen procesními a formálními záležitostmi a okrajově obecnými podmínkami práce na IPR, OÚP MHMP a vedení města, nikoliv tím podstatným, tj. formou ani obsahem Metropolitního (územního) plánu a jeho (ne-)souladem se zákonem č. 183/2006 Sb. a navazujícími předpisy v platných zněních, ani kritickými stanovisky k němu ze strany AUÚP a ČKAIT b) mezi účastníky kulatého stolu nebyl žádný zástupce zpracovatelského týmu původního, projednaného a po vypořádání připomínek zahozeného konceptu ÚP z roku 2010 - 2012, ačkoliv právě oni by po odstoupení týmu Arch. Kouckého garantovali kontinuitu znalosti řešeného území, jeho historie, problémů a záměrů v něm, i léty vybudovaných kontaktů s MČ, s dotčenými správními úřady a veřejností, ale nebyli tam ani zástupci MMR a MŽP, bez jejichž kladných stanovisek nebude možné plán schválit, takže určitě mají co říci i do současné etapy formulování požadavků na dopracování, c) až na náznak nesouladu stanovisek u bodu 9 závěrů se jednání taktně vyhnulo skandálnímu a diletantskému postupu radní odpovědné za územní plánování Petry Kolínské, která úloze a složitosti územního plánování na rozdíl od jejího předchůdce Matěje Stropnického nerozumí a nemá (na rozdíl od něj) ani na žádoucí obsah, ani na žádoucí formu plánu žádný vlastní názor, takže kromě politikaření nemůže ničím konstruktivním do debaty přispět. Ten Matěj Stropnický svůj názor jasně formuloval. Nemusí se každému líbit, ale je jasný a zřejmě si za ním stojí, a neodezírá ze rtů developerům a jejich přímluvcům, ale hájí veřejné zájmy.

© 2007–2016 Business Media CZ, s. r. o.