Nové komentáře

29. 11. 2016 16:11:01

Re: Kulatý stůl ČKA na téma Metropolitního plánu:

Je symptomatické, že: a) závěry kulatého stolu se zabývají jen procesními a formálními záležitostmi a okrajově obecnými podmínkami práce na IPR, OÚP MHMP a vedení města, nikoliv tím podstatným, tj. formou ani obsahem Metropolitního (územního) plánu a jeho (ne-)souladem se zákonem č. 183/2006 Sb. a navazujícími předpisy v platných zněních, ani kritickými stanovisky k němu ze strany AUÚP a ČKAIT b) mezi účastníky kulatého stolu nebyl žádný zástupce zpracovatelského týmu původního, projednaného a po vypořádání připomínek zahozeného konceptu ÚP z roku 2010 - 2012, ačkoliv právě oni by po odstoupení týmu Arch. Kouckého garantovali kontinuitu znalosti řešeného území, jeho historie, problémů a záměrů v něm, i léty vybudovaných kontaktů s MČ, s dotčenými správními úřady a veřejností, ale nebyli tam ani zástupci MMR a MŽP, bez jejichž kladných stanovisek nebude možné plán schválit, takže určitě mají co říci i do současné etapy formulování požadavků na dopracování, c) až na náznak nesouladu stanovisek u bodu 9 závěrů se jednání taktně vyhnulo skandálnímu a diletantskému postupu radní odpovědné za územní plánování Petry Kolínské, která úloze a složitosti územního plánování na rozdíl od jejího předchůdce Matěje Stropnického nerozumí a nemá (na rozdíl od něj) ani na žádoucí obsah, ani na žádoucí formu plánu žádný vlastní názor, takže kromě politikaření nemůže ničím konstruktivním do debaty přispět. Ten Matěj Stropnický svůj názor jasně formuloval. Nemusí se každému líbit, ale je jasný a zřejmě si za ním stojí, a neodezírá ze rtů developerům a jejich přímluvcům, ale hájí veřejné zájmy.

18. 11. 2016 21:22:34

Určený zastupitel - dobře nám tak

K neblahé situaci na pražském IPR-u se v závěru vrátím. Ale bez uvedení souvislostí to nejde. Když jsem ve Stavebním zákoně v roce 2007 narazila na institut "určeného zastupitele", polila mě horkost. Copak je něco takového v zastupitelské demokracii možné? Po lítém boji o každý volební hlas, o každý mandát, o každé křeslo v radě a o každý post v politickém managementu města se zvolení politici mávnutím kouzelného proutku promění v holoubky a svěří kontrolu nad vznikem nejvýznamnějšího rozvojového dokumentu - územního plánu města zástupci jediné strany?! Jednotlivci?! Určenému zastupiteli?! "Copak si zákonodárce může myslet, že zvolení politici jsou takové naivky a důvěřivci?" myslela jsem si. To nemůže v zákoně vydržet ani do švestek. Anebo zákonodárce spoléhá na to, že 99% komunálních politiků (je to konec konců jen vzorek běžné populace) nemá ani tušení, o co v tom našem pseudovědeckém územním plánování GO? Myslím, že to druhé platí - píše se rok 2016 a nestalo se vůbec nic. A ani jsem proti existenci "určeného zastupitele", tomuto exkluzivnímu postu pro stranický, ekonomický protekcionismus, lobbismus a pozemkové spekulace neslyšela jedinou stížnost. Natož bouři oprávněné nevole. "Klídek", konejšili mě moji kolegové, "určený zastupitel bude jen takový pošťák, posel..." A uklidňoval mě i ÚUR ve své metodické pomůcce z května 2011: "...určený zastupitel bude především mluvčím zastupitelstva obce ve vztahu k pořizovateli a k projektantovi územního plánu." Jenomže Stavební zákon říká v §§ 47, 51 a 53 něco úplně jiného: "...pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje... upraví... vyhodnotí...". Copak to je role "mluvčího"? A navíc - copak lze očekávat, že určený zastupitel (např. při vyhodnocování připomínek a námitek k návrhu ÚP) bude skutečně hájit zájmy všech stran zastoupených v městském zastupitelstvu - bez rozdílu? Tu o Červené Karkulce mám taky ráda... To ale ještě není všechno. Absurdnost institutu "určeného zastupitele" dovedl zákonodárce k úplné dokonalosti. Cituji opět z metodické pomůcky ÚÚR z května 2011: "Odborná kvalifikace pro funkci určeného zastupitele není zákonem stanovena a výběr nejvhodnějšího člena (ÚUR píše "nejhodnějšího" a dlouho jsem si myslela, že jde o překlep; dnes už si nejsem úplně jistá) je ponechán na vůli zastupitelstva." Byl a je si zákonodárce jist, že se určení zastupitelé skutečně omezují na politické apekty a nezasahují do odborných, kterým zcela legitimně nerozumí? A uvědmil a uvědomuje si zákonodárce, kdo má v takové "spolupráci" navrch, když se určený zastupitel (např. primátor stotisícového města) sesedne se subalterním úředníkem vykonávajícím pořizovatelskou činnost a projektantem placeným radnicí? Někdy důsledky takově "power-play spolupráce" pořizovatel a projektant vydýchají. Jindy - jako teď v Praze - ne. Proč se tedy - za těchto okolností - pohoršujeme nad tím, že paní Kolínská (a v jiných městech někdo podobný) rozhoduje o tom, koho z kvalifikovaných lidí z IPR-u vyrazí, ignoruje doporučení nezávislé komise, kterou si radnice sama ustavií apod. Ne pořizovatel, ne vybraný projekční tým, pod odbornou oponenturou (třeba nejenom domácí), ale "určený zastupitel" na neviditelných provázcích, které končí v bůhví čích rukou, tak rozhoduje o budoucím osudu Prahy a jeho obyvatel. Udělejte frajtra generálem a čistění holínek bude středobodem vojenské strategie.

© 2007–2016 Business Media CZ, s. r. o.