Vítězné stavby 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017

Vítězné stavby 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017

(6. 10. 2017) Čtvrtstoletí hodnocení kvality českého stavebnictví

   
 
 
 
 

Vítězné stavby 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017

Dne 5. října 2017 proběhlo na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury udílení ocenění vítězných staveb 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017. Ocenění v letošním ročníku získalo 15 nominovaných staveb na českém území a 3 v zahraničí z 52 přihlášených. Porota navrhla 5 titulů STAVBA ROKU 2017, 2 tituly ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017, 1 titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017, Sbor expertů vyhodnotil 12 Zvláštních cen a hlasující veřejnost si vybrala stavbu pro Cenu veřejnosti.

Na slavnostním večeru byl vyhlášen další ročník již čtvrtstoletí trvající tradice hodnocení kvality českého stavebnictví. Partnerskou spolupráci letošnímu ročníku poskytly společnosti Baumit, Českomoravský beton a Lafarge Cement.

Vypisovatelé soutěže STAVBA ROKU - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – zhodnotili dlouhodobou celorepublikovou přehlídku staveb jako pozitivní smysluplnou aktivitu, která prezentuje kvalitu českého stavitelství nejen české veřejnosti, ale i v zahraničí.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže STAVBA ROKU komentuje: „Od privatizace k digitalizaci, tak bych mohl shrnout svůj pohled na 25letou tradici soutěže STAVBA ROKU 2017. V době otevření evropského stavebního trhu, který každý rok přinášel až 60% inovovaných výrobků, privatizace, osamostatnění projektových ústavů a překotného růstu stavebnictví, jsme v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF) založili dvě platformy – veletrh FOR ARCH a celostátní soutěžní přehlídku STAVBA ROKU. Soutěžní podmínky zůstávají principiálně stejné již od prvního ročníku – hodnocení kvality staveb jako celku. Za celou dobu soutěž ocenila 376 nominací a z nich vybrala 126 staveb s titulem STAVBA ROKU.“

Stále rostoucí množství kritérií u posuzovaných staveb přivedlo vypisovatele v roce 2016 k založení Sboru expertů složeného z odborných zástupců partnerů a vyhlašovatelů. Ti ze svého přísně odborného pohledu ohodnotí stavbu nejvíce 3 body a na základě výsledků jsou udělovány Zvláštní ceny.

Zvláštní ceny jsou spojeny s odborným zaměřením nebo společenským postavením partnera a oceňují jednu nebo vybranou skupinu vlastností stavby: její technické řešení, funkční a typologické určení, společenský přínos lokalitě, její architektonický design, nebo použití inovativních prvků a podobně. Na vývoji Zvláštních cen je možné zviditelnit hlediska, na které byl za uplynulých 25 let postupně kladen důraz. 

Dlouhotrvající stavební krize vedla k růstu českého stavebního exportu, a tím i ke vzniku soutěže ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU, která hodnotí práci českých profesionálů v cizině. Jedná se o zahraniční stavby s výraznou českou účastí (dodavatel, výrobce, projektant atd.).

 „25 let prestižní celorepublikové přehlídky STAVBA ROKU zdokumentovala různé historické etapy stavebnictví v naší zemi“, říká předseda rady soutěže, a doplňuje: „Překotné období výstavby bank, benzinových pump, hotelů. Trvale získávaly ocenění rekonstrukce historických staveb a revitalizace bývalých průmyslových areálů. Samostatnou kapitolou byla výstavba vysokých škol, knihoven a výzkumných ústavů. Přinesla i svědectví o těžkém hledání nového pojetí  bytové výstavby, o novém formování nákupních center, průmyslových a administrativních areálů. Je i dokladem prosazujícího se zájmu o veřejný prostor, náměstí, parky, sportovní areály. Řada smělých mostů, tunelů, konstrukcí nových silničních a železničních staveb, vodohospodářská a energetická díla jsou dokladem, jak velmi postoupila schopnost našich inženýrů, architektů a stavebních dodavatelů využít nabízené možnosti a vytvořit stavby, které snesou evropské srovnávání. STAVBA ROKU v posledním desetiletí každoročně dokumentuje i zápas o prosazování energeticky úsporných koncepcí a hodnotí úspěšnost celkového ekologického vyznění stavebních záměrů.“ Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, vidí v soutěži i trendy budoucnosti: „Soutěž ukazuje i novou dynamiku změn a trendy do budoucna. Digitalizace stavebnictví, která se pojmenovává jako 4. průmyslová revoluce, dramaticky mění řadu vztahů a zvyklostí ve společnosti. Výstavba s pomocí BIM (Building Information Modeling) se nedotýká jen projektantů a velkých stavebních firem, ale všech profesionálů ve stavebnictví až po dělníky na stavbách. K využívání internetových a softwarových technologií v pracovní rutině se musí otevřít systém vzdělávání, vysoké školy, státní správa, ale i drobní investoři, dodavatelé a řemeslníci, kteří se zatím drží ověřené praxe.“ 

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., s výjimkou jednoho roku stálá předsedkyně poroty, sděluje svůj pohled na čtvrtstoletí vývoje české architektury a stavitelství, které ukázalo hodnocení s názvem STAVBA ROKU: „V průměru jsme hodnotili 55 staveb ročně, to je asi 1 375 soutěžících objektů, přibližně 28 navštívených každý rok, tedy celkem 700, z toho uděleno 15 nominací každý rok (kromě prvních dvou ročníků, kdy jich bylo méně), tedy cca 370 nominovaných a 126 oceněných titulem. Znamenalo to setkávání se s velice rozmanitou skladbou staveb, na nichž bylo možno sledovat proměny stavebních technologií, možnosti použití stavebních materiálů nebo také proměnu architektonického cítění, kde na počátku byly bujaré postmoderní kreace, které se tiše vytratily a přenechaly místo vyspělé architektuře, která se občas začlení do nějakého stylu, ať je to novofunkcionalismus, nebo ojedinělý vyspělý high-tech (který jsem v Česku vskutku  nečekala). Ovšem většina staveb netoužila po nějakém zařazení, daleko víc dbala na svou osobitost vycházející z místa, času, funkce, osobností jak investora, tak architekta.“ Odborná porota se skládá z osmi odborníků, kteří posuzují všechny přihlášené stavby, vyberou postupující do druhého kola s osobní návštěvou poroty, z nich poté určí 15 nominací na titul a následně navrhnou 5 vítězných staveb s titulem. Na základě návrhu poroty uděluje Rada programu nominace a tituly.

Předsedkyně poroty dále komentuje práci porotců: „Porotci neměli vždy jednotné názory, ale diskuzí jsme se většinou dostali k jednomyslnému závěru. Stavby, které získávají titul, si o to tak nějak řeknou samy - svou jasností, osobitostí, suverenitou. Pokud se zdá, že je to málo o stavění, musíme konstatovat, že je to přesně o stavění. Na takových stavbách je jasně patrné, že ona triáda, tedy autor, dodavatel a investor, pracovala v souladu s vědomím smysluplnosti toho, co dělají a čeho chtějí dosáhnout. Za 25 let se v soutěži objevilo mnoho pozoruhodných staveb, které posunuly vývoj českého stavitelství, stejně jako vývoj české architektury pořádně kupředu. Stavby, které byly v soutěži velkým překvapením, protože se o nich do té doby nikde nepsalo.  Byla radost hodnotit skvělou stavařskou práci na vynikajícím architektonickém konceptu vytvořeném pro vskutku osvíceného stavebníka.“  

První expozice putovní výstavy soutěže byla ve Valdštejnské zahradě v sousedství Senátu Parlamentu České republiky, dále na veletrhu FOR ARCH, partnera soutěže STAVBA ROKU. Již tradiční je její prezentace na Stavebních veletrzích v Brně i na veletrhu Coneco v Bratislavě. Právě společná prezentace české a slovenské Stavby roku (na Slovensku pořádá partnerská organizace ABF Slovensko) umožňuje každoročně porovnávat výsledky v obou zemích. Výstava bude prezentována dne 5. 10. 2017 v Betlémské kapli v Praze, připravuje se její představení na MPO, na zasedání AUUP v Ústí nad Labem, na veletrhu v Olomouci. Pravidelně a dlouhodobě bude k vidění v Domě ABF, sídle Nadace ABF, na Václavském náměstí a v jednání jsou i další místa.

Uvedené stavby jsou bez pořadí, řazené dle soutěžního čísla.

Titul STAVBA ROKU 2017
Nominace na titul
• 12. Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a údolí potoka Kremlice
Projektant:    Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Dodavatel:    EUROVIA CS, a.s.
Přihlašovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor:       Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava 
Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

Titul STAVBA ROKU 2017
Nominace na titul
Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR a Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování
• 22. Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích
Projektant:    New Visit s.r.o.
Dodavatel:    BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor:       Statutární město Pardubice
Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Podzámecký park stabilizací přírodních hodnot v jádru města, navrženým prostorovým řešením, dostatečnou rozlohou a vybavením splňuje nároky kladené na důležitý městský park. Promenáda propojuje jádro města s řekou a příkladně pracuje se zakomponováním vzrostlých dřevin. Zajímavý je kontrast pevné kompozice hlavní osy a volného řešení ostatních částí parku. Uznání zaslouží práce s detaily včetně netypických prvků mobiliáře či formování prostoru prostřednictvím osvětlení. Jednoduchá údržba je předpokladem dlouhodobé přívětivosti veřejného prostoru. Celkovou kvalitu revitalizace podpořilo týmové řešení úkolu, na kterém se podílela profese architekta i krajinářského architekta.

Titul STAVBA ROKU 2017
Nominace na titul
Cena Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu
Cena veřejnosti (s 30 189 hlasy v anketě na soutěžním webu)
• 28. Radnice a knihovna Kardašova Řečice
Autor:          ATELIER Žiška s.r.o.
Projektant:    ATELIER Žiška s.r.o.
Dodavatel:    Spilka a Říha s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kardašova Řečice
Investor:       Město Kardašova Řečice
Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Klasicistní budova radnice a knihovny v Kardašově Řečici je povedenou ukázkou toho, že i z téměř dvě stě let staré stavby se může stát díky správně řešenému projektu moderní, uživatelsky komfortní a energeticky velmi úsporná budova. Oceňováno je především efektivní řešení vnitřních dispozic s využitím řady zajímavých technických i designových detailů, které se podařilo realizovat jen s minimálními změnami exteriéru, který si tak zachoval svůj původní vzhled. 

Titul STAVBA ROKU 2017
Nominace na titul
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
• 31. Kotelna Park Radlice v Praze
Autor: Peter Sticzay-Gromski, interiéry: Michal Kunc, Mirka Gulbisová Tůmová, Michal Matějíček, Iveta Nekulová, Miroslava Padruňková, Filip Klozar
Projektant:    AED project a.s.
Dodavatel:    Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Red Group s.r.o.
Investor:       Red Group s.r.o.
Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Za nejlepší průmyslovou stavbu tomuto stavebnímu dílu, a to za vytvoření veřejnosti dobře přístupného místa pro servis a předváděcích prostor domácích spotřebičů při zachování genia loci objektů bývalé továrny.

Titul STAVBA ROKU 2017
Nominace na titul
• 40. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové
Projektant:    3Q PROJECT a.s.
Dodavatel:    STAKO s.r.o.
Přihlašovatel: STAKO s.r.o.
Investor:       Královéhradecký kraj
Titul STAVBA ROKU 2017 udělen za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

Titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017
Nominace na titul
• 50. VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika
Dodavatel:    Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor:       MVE Želiezovce s.r.o.
Titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělen za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny.

Titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017
Nominace na titul
• 52. Warsaw Spire, Varšava, Polská republika
Autor:          Jaspers-Eyers architects, John Eyers
Projektant:    Gilles Bollens
Dodavatel:    AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Investor:       Ghelamco Poland
Titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělen za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem.

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
• 29. GULLIVER v Praze
Autor:          Leoš Válka, Martin Rajniš, David Kubík
Spoluautor:   Zbyněk Šrůtek
Projektant:    Dvořák & partneři s.r.o.
Dodavatel:    STYLBAU, s.r.o.
Přihlašovatel: STYLBAU, s.r.o.
Investor:       BOX a.s.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Tento druh objektu reprezentuje vizionářství staveb nejen svou architektonickou a konstrukční zajímavostí, ale i přístupem investora a současným způsobem využívání prostoru pro literární a kulturní účely. Celá stavba sama o sobě je povýšena na umělecký předmět, který je i běžně užíván. Je to znakem vysoké úrovně stavitelství i dobré ekonomické hladiny společnosti.
Přípravné i realizační fáze výstavby přiměly všechny zúčastněné strany ke skutečnému inženýrskému hledání nových projekčních i konstrukčních cest.  Autoři tak vytvořili originální stavební dílo, jehož vlastnosti byly ověřovány nejdříve experimentálně a následně i ročním provozem. Dokázali vytvořit stavbu, která důstojně reprezentuje naši zemi i ve světě.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel
Nominace na titul
• 24. Smart byty Nové Butovice v Praze
Autor:          Atelier Smitka s.r.o., Ing. arch. Daniel Smitka
Projektant:    Atelier Smitka s.r.o.
Dodavatel:    Trigema Building a.s.
Přihlašovatel: Trigema a.s.
Investor:       Trigema a.s.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Časopis STAVITEL oceňuje výstavbu bytového domu s vizionářským přístupem ke komfortnímu dlouhodobému užívání a s aplikováním znalostí stavebních profesionálů s důrazem na ekologii, energetickou úspornost a zdravé vnitřní prostředí. Ukázkový příklad spolupráce investora a všech zúčastněných stran, kteří si zvolili náročnější cestu výstavby domu ve prospěch dlouhodobých výhod jeho obyvatel.

Cena Ministerstva kultury ČR
Nominace na titul
• 36. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami
Autor:          Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing. Romana Hubková, Ing. arch. Michal V. Křepel, Ing. arch. Lukáš Kozák
Projektant:    Ing. arch. Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., Ing. arch. Richard Cibik
Dodavatel:    Starkon a.s.
Přihlašovatel: Starkon a.s.
Investor:       Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Rekonstrukce a restaurátorská obnova významného poutního místa byla jednou z největších modernizací areálu v jeho dlouhé historii. Ambicí revitalizačních prací bylo vytvořit modelový příklad pro rekonstrukce jiných historických objektů. Stavitelé dokázali v úzké spolupráci s památkáři kombinovat tradiční stavební postupy s novými technologiemi a materiály. Oprava areálu dokázala propojit historii, kulturní a duchovní význam místa se současnými potřebami a novými možnostmi využití objektu pro širokou veřejnost. 

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
30. Residence Garden Towers v Praze
Autor:          CENTRAL GROUP a.s.
Projektant:    CENTRAL GROUP a.s.
Dodavatel:    Metrostav a.s.
Přihlašovatel: CENTRAL GROUP a.s.
Investor:       CENTRAL GROUP a.s.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Za využití zanedbávaného brownfieldu, zvládnutí architektonicky zdařile umístěného rekordního počtu 700 rezidenčních bytů do působivého komplexu a změnění tak doposud jednostranně zaměřeného charakteru Olšanské ulice na administrativní výstavbu.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
• 25. I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky
Autor:          NOVÁK & PARTNER s.r.o., Lukáš Vráblík, Jakub Heřman, Petr Harazim
Projektant:    NOVÁK & PARTNER s.r.o.
Dodavatel:    SILNICE GROUP a.s.
Přihlašovatel: SILNICE GROUP a.s.
Investor:       Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Jedná se o velice kvalitní silniční stavbu, jak vlastním návrhem projektového řešení, tak i technickým provedením v mimořádně krátké realizační době 19 měsíců ve složitých geologických podmínkách v údolí řeky Chomutovky. Stavba má i velký význam z hlediska napojení na dopravní síť severozápadních Čech s přímou vazbou na MUK Vysočany ležící dnes na významné dálnici č. 7 u jedné z největších průmyslových zón ČR. Vlastní stavbou bylo podstatně zlepšeno životní prostředí nejen v obci Vysočany, ale i v okolním území a také byly zásadně zkvalitněny provozní a technické parametry předmětné komunikace I/27. Jedná se o velice pěkně navrženou a realizovanou dopravní stavbu zasazenou do geologicky svážného území.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM za rozsah využití technologie BIM
• 21. Five v Praze
Autor:          Qarta architektura s.r.o.
Projektant:    Qarta architektura s.r.o.
Dodavatel:    Skanska a.s.
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Investor:       Valentinka a.s.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Stavba je dokladem toho, že pokud se metodiku BIM podaří zavést na úrovni všech účastníků stavebního procesu, je to příkladná myšlenka v cestě za implementací nových technologií a s tím spojenou vyšší efektivitou stavebnictví hodnou 21. století. Míra využití metodiky BIM je zcela jistě inspirativní. Dodavatel stavby úspěšně navázal na nabyté zkušenosti z předchozích projektů a nejen to, opět posunul své schopnosti a hranici svých BIM zkušeností o několik úrovní výš. Na příkladu stavby FIVE je jednoznačně vidět, že k ovládnutí metodiky BIM nestačí pouhé teoretizování, ale je potřeba nasadit metodiku BIM do reálného provozu v rámci celého životního cyklu budovy.

Cena Státního fondu rozvoje bydlení
• 6. Dejvice house v Praze
Autor:          Karel Poucha, Ing. arch. Petr Drexler, Štěpán Mančík
Projektant:    Štěpán Mančík
Dodavatel:    STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Pražská správa nemovitostí s.r.o.
Investor:       Pražská správa nemovitostí s.r.o.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Stavba je příkladem velice zdařilé rekonstrukce bytového domu na území městské památkové zóny. Ocenění si zasluhuje zejména za citlivé rozšíření obytné plochy do podkroví domu, které respektuje původní vzhled bytového domu. Rekonstrukce je ukázkou, jak lze nenásilným způsobem skloubit požadavky na moderní bydlení a rozšíření obytné plochy, a přitom v maximální míře zachovat autentický charakter domu.

Cena poroty
• 5. Kampus Palace v Ostravě
Autor:          Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o
Projektant:    di5 architekti inženýři s.r.o., ATELIER 38 s.r.o.
Dodavatel:    S-O-D Holding s.r.o.
Přihlašovatel: Kampus Palace s.r.o.
Investor:       Kampus Palace s.r.o.
Zdůvodnění udělení Zvláštní ceny:
Ocenění je uděleno za ojedinělou rekonstrukci historické stavby ke zcela novému účelu se zřetelem ke společenskému dopadu stavby.

Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017
• 62.  Územní plán Plzně
Pořizovatel:   Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Zpracovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Autoři:          Irena Králová, Irena Langová, Petr Raška, Josef Čihák, Pavlína Valentová, Jitka Hánová
Stupeň dokumentace:        Územní plán
Přihlašovatel:          Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Rozloha:       137,65 km2
Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017 udělen za kompletní zpracování územního plánu 4. největšího města Česká republiky včetně jeho schválení a uvedení do užívání za období čtyř let. Oceněn je inovativní přístup řešení „lokalit“ s respektem všech stávajících hodnot území i známých koncepčních záměrů do území kladených.  Vyzdvihujeme péči o obraz města, jeho charakter i kompozici, která je doložena ve výkresu urbanistické koncepce. Územní plán má předpoklad stát se vhodným a využitelným nástrojem řízení územního rozvoje i regulace dílčích projektů s perspektivou návrhového období na příštích15 let. Věříme, že budoucí změny nebudou narušovat stanovenou koncepci, která zakládá předpoklad pro dobře čitelné a uspořádané město.

Přehled staveb najdete na www.stavbaroku.cz.
Videozáznam z vyhlašování výsledků dne 5.10. a také videomedailónky nominovaných staveb na YouTube.
tisková zpráva


Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 10. 2017 09:50:40. Re: Vítězné stavby 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017. Jitka

  Tedy jestli využitím metodiky BIM neumí naši projektanti nic lepšího, než tu hrůzu Five v Praze, tak ať ji raději nepoužívají.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.